Statut Stowarzyszenia „Podaruj Dzieciom Szczęście”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Szczęście” w Oleśnicy zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest społeczną, samorządną organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną.
 3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Oleśnica.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w rozmiarach służących jedynie realizacji celów statutowych. Przychód z działalności w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 2
Cele i sposoby działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcji
 2. Wszechstronne wspieranie rodzin, dzieci i dorosłych, w tym głównie rodzin pieczy zastępczej i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych
 3. Działanie dla dobra dziecka
 4. Reprezentowanie interesów rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji
 5. Integracja środowiska pieczy zastępczej
 6. Działalność charytatywna

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 2. Ochrona i promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do rodziny.
 3. Promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez poszukiwanie osób zainteresowanych pieczą zastępczą oraz wspieranie tych, którzy podjęli decyzję bycia rodzicem zastępczym.
 4. Tworzenie programu na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej poprzez wspieranie w pozyskiwaniu środków, organizację zbiórek
 7. Organizowanie i prowadzenie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej
 8. Prowadzenie grup wsparcia.
 9. Pomoc młodzieży usamodzielniającej się.
 10. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed właściwymi władzami w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz reprezentowanie interesów rodzin wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.
 11. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 12. Organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych, festynów.
 13. Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i porad specjalistycznych.
 14. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i rodzin.
 15. Organizowanie zajęć pozaszkolnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży
 16. Tworzenie i prowadzenie świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków działających na rzecz rodzin i dzieci.
 17. Pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych.
 18. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania .
 19. Udział i organizacja w spotkaniach tematycznych i konferencjach na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 20. Tworzenie własnych publikacji w prasie, radiu i telewizji.
 21. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 22. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 23. Tworzenie partnerstwa z innymi podmiotami.
 24. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

 

§ 3
Zakres działalności nieodpłatnej

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie całego § 2

§ 4
Zakres działalności odpłatnej

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie całego § 2

 

§ 5
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych,
  2) członków wspierających,
  3) członków honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i daje gwarancję realizacji jego założeń.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która poprzez swoją wybitną działalność nawiązuje do idei bliskich celom Stowarzyszenia lub też wniosła szczególne zasługi w jego rozwój.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 6

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  b) uczestniczenia w zebraniach oraz wszelkich innych działaniach inicjowanych przez władze Stowarzyszenia,
  c) podejmowania inicjatyw dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
  d) wyrażania opinii oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
  e) odwoływania się od decyzji zarządu i władz Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków.
  f) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
  c) dbać o dobre imię stowarzyszenia,
  d) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
  e) terminowego opłacania składek członkowskich.
 3. Członek wspierający:
  a) ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
  b) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
  c) jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanej pomocy oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy:
  a) ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
  b) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
  c) nie opłaca składek członkowskich,
  d) jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 7

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nie opłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 4. wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu, zainteresowanemu nie przysługuje prawo odwołania.
 5. wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 6. pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

 

§ 8
Władze i struktura organizacyjna

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 9
Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia.
  b) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
  c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  e) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  f) Uchwalanie zmian statusu Stowarzyszenia.
  g) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  h) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  i) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
  j) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 4. Zwyczajne Walne Zebrane jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 5. Nadzwyczajne Zebranie jest zwoływane na podstawie decyzji Zarządu, żądania Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia - w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia decyzji, żądania lub pisemnego wniosku.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin. Powyższe warunki podejmowania uchwał dotyczą także §14 pkt 1.
 7. W walnym Zebraniu biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 10
Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z przynajmniej 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozostali wybrani zostają Członkami Zarządu.
 3. W przypadku zdekompletowania Zarządu w trakcie trwania kadencji może on uzupełnić członków, jednak w liczbie nie większej niż połowa obowiązującego składu pochodzącego z wyborów.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż cztery razy w roku.
 7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, pozostali członkowie Stowarzyszenia i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 8. Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną.
 9. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy powołaniem Stowarzyszenia a Walnym Zebraniem

§ 11
Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
  b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  c) Uchwalanie i realizacja merytorycznych i finansowych planów działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem wytycznych Walnego Zebrania
  d) Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
  e) Prowadzenie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia - podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
  f) Zwoływanie Walnego Zebrania.
  g) Decydowanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach, mających znaczenie dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
  h) Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu.
  i) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
  j) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów stowarzyszenia.

 

§ 12
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i dwóch członków.
 3. W przypadku zdekompletowania Komisji w trakcie trwania kadencji może ona uzupełnić członków, jednak w liczbie nie większej niż 2 osoby.
 4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
  a) być członkami Zarządu ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Kadencja Członków Komisji trwa 4 lata.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
  b) Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień dotyczących ustaleń przeprowadzonej kontroli.
  c) Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi.
  d) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 13
Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) dotacje,
  c) darowizny, zapisy i spadki,
  d) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
  e) dotacje i subwencje, dochody ze zbiórek, aukcji i z ofiarności publicznej,
  f) dochody z działalności gospodarczej,
  g) dochody z majątku Stowarzyszenia,
  h) odsetki, dochody z kapitału,
  i) inne wpływy majątkowe uregulowane w przepisach prawa.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie posiada reprezentację łączną dwuosobową. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić tymczasowego pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów i oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych.

§ 14
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga tych samych warunków, które określono w §9 pkt 6.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku. Dla przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek będący jego własnością przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zebranie.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

WordPress PopUp Plugin